Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DAVE WEIJ FOTOGRAFIE

Artikel 1.         Toepassing
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Dave Weij fotografie en een wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten. Ook na het beëindigen van een overeenkomst. Tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
2. Dave Weij Fotografie is ten alle tijden bevoegd om de Algemene voorwaarden te wijzigen. De laatste versie van de Algemene voorwaarden staat op de website.
3. De Algemene voorwaarden die verstrekt zijn bij het tot stand komen van de offerte/overeenkomst is van kracht, tenzij artikel 2 van kracht wordt. Dave Weij Fotografie zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijziging(en).

 

Artikel 2          Aanbod

1. Dave Weij fotografie doet een aanbod in de vorm van een offerte, prijslijst of samenvatting van een mondelinge bespreking, waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden.

2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk/via mail.

3. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen de datum van verzending door Dave Weij fotografie.

4. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden. Dave Weij fotografie zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

5. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 3          Aanvaarding van de opdracht

1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk/via email te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat Dave Weij fotografie werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

2. Dave Weij fotografie houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.

 

Artikel 4          Uitvoering van de opdracht/aansprakelijkheid/overmacht

1. Indien het om een trouwreportage gaat, is Dave Weij Fotografie pas verplicht de opdracht uit te voeren na ontvangst van de ondertekende offerte/overeenkomst en/of mail met daarin de bevestiging en na betaling van 25% van het totaalbedrag zoals vermeld staat in artikel 8.2.

2. Dave Weij fotografie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Dave Weij fotografie werkt. Afhankelijk van de soort opdracht, kan de stijl variëren.

3. Dave Weij fotografie spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

4. Voor bruidsfotografie, portretfotografie, reclamefotografie of bedrijfsfotografie op locatie: Dave Weij fotografie denkt graag mee bij het adviseren van de locatie maar uiteindelijk is men zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot.

5. Dave Weij fotografie levert de beelden af in de door hem gebruikelijke stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur en contrast. Het verwijderen of verminderen van bestaande elementen of verminderen of wegwerken van oneffenheden van de huid of storende elementen in de omgeving gaat naar eigen inzicht of in overleg.

6. Opdrachtgever is gehouden al datgenen te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

7. Dave Weij Fotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met professionele apparatuur in het hoogwaardig segment. Dave Weij Fotografie is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, diefstal of mislukte opname.

8. Tenzij er sprake is van overmacht, zal Dave Weij Fotografie in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van fotograaf, waardoor Dave Weij Fotografie niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangende fotograaf met vergelijkbare stijl zorgen.

9. Dave Weij Fotografie is niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren van de opdracht ten gevolge van overmacht. Hieronder wordt elke tekortkoming die Dave Weij Fotografie niet kan worden toegerekend verstaan, zoals:

ongeval;
brand;
(werk)staking;
wegoponthoud;
overstromingen/natuurrampen;
ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van Dave Weij Fotografie
overheidsbesluiten- of maatregelen;
sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring van Dave Weij Fotografie
mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
dag(en) van nationale rouw.
epidemieën of pandemieën;

Dave Weij Fotografie zal echter de nodige maatregelingen nemen, in overleg met de opdrachtgever, om de ontstane gevolgen te beperken.

10. Indien artikel 9 van kracht wordt, zal Dave Weij Fotografie de opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk schriftelijk of mondeling van op de hoogte stellen.

11. Dave Weij Fotografie is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Dave Weij Fotografie of derden.

12. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Dave Weij Fotografie die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Dave Weij Fotografie slechts voor directe schade aansprakelijk tot het maximum van het overeengekomen bedrag.

13. Dave Weij Fotografie niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en of beschadiging van aan opdrachtgever en/of derden toebehorende gelden en/of zaken zoals bruiloftscadeaus gedurende de uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 5                  Ontwerp

1. (trouw)albums worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van Dave Weij Fotografie ontworpen.

2. Tenzij anders overeengekomen wordt voor het ontwerpen van een (trouw)album ontwerpkosten in rekening gebracht, waarbij materiaal en drukkosten niet zijn inbegrepen.

3. Het ontwerp van een (trouw)album zal binnen 8 weken na levering van de foto’s aan de opdrachtgever toegezonden worden.

4. Opdrachtgever mag binnen 14 dagen, zonder extra kosten, eenmaal foto’s binnen het digitale ontwerp laten vervangen.

5. Dave Weij fotografie laat (trouw)albums niet eerder drukken dan wanneer opdrachtgever heeft aangegeven geen verdere veranderingen in de gekozen foto’s te wensen.

 

Artikel 6          Levering

1. Dave Weij Fotografie hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

2. Digitale bestanden van portretsessies en zakelijke fotografie kennen een geschatte levertijd van 3 weken.

3. Digitale bestanden van bruiloften kennen een geschatte levertijd van 6 weken.

4. (trouw)albums worden, tenzij anders overeengekomen, ongeveer 8 weken na goedkering van het ontwerp geleverd. Levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal.

5. Fotoprints worden binnen 3 weken na bestelling geleverd.

6. Dave Weij fotografie maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd.

7. Levering geschiedt, tenzij anders overkomen, per post.

 

Artikel 7          Vergoeding

1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Dave Weij Fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op de website, offerte en/of in de email.

2. Indien aannemelijk is dat Dave Weij Fotografie hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal Dave Weij Fotografie dit doorberekenen aan de opdrachtgever.

3. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de prijzen zoals deze op de website, offerte en/of in email staan vermeld.

 

Artikel 8          Betalingsvoorwaarden

1. Dave Weij fotografie zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen, tenzij anders overkomen.

2. Het totaalbedrag wordt afhankelijk van de aard van de opdracht (en bij een trouwreportage) op verschillende wijzen gefactureerd. 25% bij het tot stand komen van de offerte/overeenkomst en de overige 75% wordt 1 dag na het plaatsvinden van het huwelijk gefactureerd (100%).

3.Tenzij anders overkomen, bedraagt de betalingstermijn 10 dagen na factuurdatum.

4. Indien de opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekortgeschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die Dave Weij fotografie ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 9          Annulering van de opdracht

1. annulering van de opdracht kan alleen schriftelijk of per email.

2. De opdracht kan door de opdrachtgever tot het aantal overeengekomen dagen voor de trouwdatum kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering tussen de 6 en 4 weken voor de trouwdatum wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 4 weken voor de trouwdatum is de wederpartij het volledige voor de opdracht overeengekomen bedrag aan Fotograaf verschuldigd.

3. Dave Weij Fotografie heeft het recht een overeenkomst te beëindigen, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.

 

Artikel 10        Klachten

1. Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 werkdagen na levering van de fotografische werken schriftelijk/per email aan
Dave Weij Fotografie te worden medegedeeld. Dave Weij fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

 

Artikel 11        Auteursrecht/portretrecht

1. Het Auteursrecht op fotografische werken berust bij Dave Weij fotografie

2. Het is voor de opdrachtgever niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op het internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven.

3. Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van Dave Weij Fotografie.

4.  De opdrachtgever geeft de Dave Weij Fotografie toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. Dave Weij Fotografie zal dan de foto’s niet gebruiken.
5.   De opdrachtgever mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen. Hierbij dient ten alle tijden vermeld te worden: Foto’s gemaakt door Dave Weij fotografie met vermelding van de website: www.daveweij-fotografie.nl

6. Dave Weij fotografie zal de foto’s nooit verkopen aan derden of toestemming geven om deze op enige wijze door derden commercieel te gebruiken, zonder toestemming van de opdrachtgever.

 

Artikel 12        Licentie

1. Toestemming voor gebruik van fotografisch werk door de opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk/per email en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Dave Weij Fotografie is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

2. Indien omtrent de omvang van de licentie niet is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmaal gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Dave Weij Fotografie, hebben bedoeld.

3. Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 12.2 genoemde exploitatierecht.

4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Dave Weij Fotografie.

5. Tenzij anders is overkomen, is de opdrachtgever niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan derden.

 

Artikel 13        Inbreuk op auteursrecht

1. Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht van Dave Weij Fotografie.

2. Bij inbreuk komt Dave Weij Fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal door Dave Weij Fotografie gebruikelijke gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

Artikel 14        Faillissement/surseance

Zowel Dave Weij Fotografie als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van de betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de opdrachtgever heeft Dave Weij Fotografie het recht de verstrekte licentie te beëindigen.